ข้อมูลประวัติสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

Start

ข้อมูลประวัติสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มีความประสงค์จัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ พ.ศ.2564 หากสมาชิกมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สหกรณ์ฯ หรือโทรศัพท์ 074-616167 ,081-8973345

หากไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมายขีด (-)

(วว/ดด/ปปปป)
(วว/ดด/ปปปป)

หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมายขีด (-)

หากที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้สมาชิกใส่เครื่องหมายขีด (-)

หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมายขีด (-)

ให้สมาชิกเขียนตัวอย่างลายมือชื่อลงในกระดาษ แล้วถ่ายรูปส่งให้สหกรณ์